Km.: Hrib Radu, Sovány Rita

BFZ Próbaterem

https://port.hu/esemeny/zene/vasarnapi-kamarazene/event-5866276